Strandpromenad

Personligt ombud

Personligt ombud är ett kostnadsfritt kommunalt stöd som vänder sig till människor med psykisk funktionsnedsättning. Ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde och syftet är att tillgodose dennes behov och rättigheter. 

Vad är personligt ombud (PO) och för vem finns vi till?

Personligt Ombud, PO, är en fristående verksamhet som ska fungera som ett frivilligt stöd för dig som på olika sätt har stora svårigheter att klara av vardagen till följd av långvarig psykisk ohälsa som orsakat eller riskerar att orsaka psykisk funktionsnedsättning.
Våruppgift är att vägleda och stötta dig till att få dina behov tillgodosedda och därmed ett mer självständigt liv.

 • Vi finns för dig som är mellan 18-67 år och folkbokförd i Bodens kommun.
 • Vi arbetar på uppdrag av dig och har tystnadsplikt. All planering gör vi i samråd med dig.
 • Vi arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. 
 • Vi kan och ska fungera som länken till de instanser som du behöver ha kontakt med för att få ett värdigare liv.
Vårt uppdrag är:
 • Att stötta och vägleda dig till ett mer självständigt liv utifrån dina egna önskemål.
 • Att tillsammans med dig undersöka möjligheter och rättigheter till vård, stöd och service.
 • Att hjälpa dig att få till stånd och samordna olika stödinsatser du är i behov av.
 • Att stötta dig till att förändra och förbättra din livssituation och att vara mer delaktig i samhället.
Vi kan ge stöd med:
 • Att kartlägga dina stöd- och hjälpbehov.
 • Att formulera dina behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.
 • Att inhämta och ge information om dina rättigheter och skyldigheter i samhället.
 • Att agera som samtalsstöd i dina kontakter med myndigheter och vårdinstanser såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling.
 • Att vägleda dig till att hitta en meningsfull sysselsättning.
Senast uppdaterad: 2020-09-28