Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det finns olika typer av våld:

  • Psykiskt: verbala kränkningar eller hot om fysisk våld eller våldsamma konsekvenser riktat mot dig, någon närstående eller husdjur. Att genom makt och hot kräva kontroll av den andres liv. Även ett nedvärderande och förödmjukande beteende eller handlingar mot dig är en form av våld.

  • Fysiskt: oönskad beröring och fysisk handling som hindrar, skadar, kontrollerar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att hålla fast, slå, sparka och användning av olika tillhyggen för att skada dig.
  • Sexuellt: att bli tvingad att delta eller/och titta på sexuella handlingar mot sin vilja.  Sexuellt våld kan sträcka sig från sexuellt trakasseri och kränkning via påtryckning för att få sex och till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. Sexuell påtryckning att genomföra handlingar man inte önskar, som tvång att ha sex med andra personer, genomföra olika typer av sex, tvingas se pornografi och genomföra liknande handlingar.
  • Materiellt: våldet handlar till exempel om att slå en möbel i bitar, slå i dörrar, krossa föremål, riva kläder eller kasta saker i syfte att skapa oro och rädsla hos andra.
  • Ekonomiskt: handlar om att sätt någon annan i ekonomisk beroendeställning. Undanhålla och/eller kontrollera gemensamma tillgångar och/eller skulder utan medgivande.
  • Latent: en stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.

Ett barn utsätts för psykiskt våld när de upplever våld i hemmet. Våld i nära relation påverkar alla inblandade: den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet. Men det finns hjälp att få. Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Stöd och råd

Hos socialförvaltningens Team Mottagning kommer du i kontakt med socialsekreterare som kan ge råd och stöd i olika frågor. Telefon 0921-629 99

Familjerätten kan ge råd om vårdnads- och umgängesfrågor om barn samt allmän rådgivning kring skilsmässa. Telefon 0921-627 04

Barn och unga

Det finns olika metoder för att hjälpa barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld. Det kan vara i gruppverksamhet eller individuellt via socialtjänstens öppenvård.

Ungdomar kan vända sig till ungdomsmottagningen på telefon 0921-620 80
Telefontid tisdag kl 13:00-13:45 eller torsdag kl 13:00-13:30.
Du når också mottagningen via e-post ungdomsmottagning@boden.se eller skolans elevhälsa (skolsköterska eller skolkurator).

Ekonomiskt bistånd

Vid en akut situation som uppstått på grund av att du blivit utsatt för våld av någon närstående kan du ha möjlighet att få ekonomisk hjälp.

Vänd dig till Team Mottagning på telefon 0921-629 99. Ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån din situation.

Tillfälligt skyddat boende

Har du blivit slagen eller är rädd för att bli det kan du få hjälp med tillfälligt skyddat boende via socialtjänsten. Du kan också vända dig direkt till den lokala kvinnojouren på telefon 0921-188 81.

Kvällar och helger får du kontakt med socialtjänstens myndighetsberedskap via larmnumret 112.

Polisanmälan

Du kan få stöd med att göra polisanmälan via en socialsekreterare. Du kan också få hjälp i kontakten med andra myndigheter och instanser. Vi arbetar för att du som våldsutsatt ska känna dig trygg och vårt arbete utgår från din vilja om hjälp.

Skyddade personuppgifter

Du kan via socialtjänsten få hjälp att kontakta Skatteverket när det gäller frågor om skyddad adress och skyddade identitetsuppgifter.

Sekretess

Socialtjänsten har sekretess/tystnadsplikt. Den kan inte brytas annat än om den berörde samtycker. När det gäller vissa typer av allvarliga brott måste socialtjänsten rapportera till polis eller åklagare.

Våldsutövande män

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att du utsatt dina närstående för våld och hur du ska kunna bryta ett negativt beteende hos dig själv. Att våga prata om ditt beteende är ett sätt att ta ansvar och ett första steg till förändring. Information om stöd och behandling kan ges av socialsekreterare.

Senast uppdaterad: 2021-10-06