Tillfälligt företagsstöd - Utvecklingsstöd nya affärsmodeller och marknader i utmanande tider

Regler och riktlinjer Kommunledningskontoret näringsliv 

Belopp

75 % av kostnaderna, maximalt 50 000 kronor. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden kommer vara öppen för ansökningar vid två tillfällen. Första ansökningsperioden pågår mellan 2020-06-02 till 2020-06-30. Beslut fattas inom två veckor efter utlysningens slut. Åtgärderna ska påbörjas inom tre månader efter beviljat beslut. Stödet behovsprövas individuellt för varje enskilt företag. 

Vem kan söka stödet?

  • Utvecklingsstödet riktar sig till små och medelstora företag som har drabbats extra hårt av Covid-19 och vidtar omställningsåtgärder som att hitta nya affärsmodeller och nya marknader för företagets långsiktiga överlevnad. 
  • Företaget ska beskriva vilken påverkan Covid-19 har på företaget, planerade åtgärder för omställningsarbetet och vilka effekter de planerade åtgärderna väntas ha på företaget. Här finns möjlighet att ta fram underlag kostnadsfritt via Företagssupporten. Kontaktuppgift till Företagssupporten är naringsliv@boden.se. 
  • Företaget ska ha säte inom Bodens kommun. 
  • Företagandet ska utgöra den huvudsakliga sysselsättningen. 
  • Företaget ska ha startat sin verksamhet innan 31/3 2020. 
  • Företaget får inte ha några oreglerade skulder (anstånd hos Skatteverket är OK). 

Vad kan stödet användas till?

  • Stödet avser mjuka kostnader för omställningsåtgärder som att hitta nya affärsmodeller och nya marknader för företagets långsiktiga fortlevande och kan exempelvis vara konsultkostnader för digitala lösningar, organisationsanpassning, utbildnings- och kompetensinsatser för de nya affärsmodellerna och marknaderna och särskilda marknadsföringsinsatser mot en ny målgrupp. 
  • bruttolönekostnader upp till 150 kronor/timme för personal som arbetar med åtgärderna för att hitta nya affärsmodeller och nya marknader.Bruttolönekostnaderna kan maximalt utgöra 50 % av kostnaderna. Tidsredovisning där det framgår hur personen/personerna arbetat med omställningsåtgärderna krävs. 

Stödet ska rekvireras med fakturor och bankutdrag. Slutredovisning ska ha skett senast 2020-12-31. 

Ansökningsperioden är stängd. 

Reservation att förutsättningarna förändras under rådande Covid-19 pandemi. 

Senast uppdaterad: 2020-10-29