Framtidens stad 2030

Bodens kommun deltar i handels- och centrumutvecklingsprojektet Framtidens stad 2030 i samarbete med några andra kommuner. Projektet leds av WSP och organisationen Svenska Stadskärnor. Projektet Framtidens Stad 2030 är kopplat till den fördjupade översiktsplan för Bodens tätort och Sävast och Tillväxtprogrammet.

Syftet med projektet är att öka insikten om städernas framtida utmaningar och generera verktyg för framgångsrikt utvecklingsarbete. Framtidens stad ska även ta fram en gemensam framtidsbild/vision och utvecklingsplan för stadskärnan. Målsättningen är att få kunskap om vilket innehåll stadskärnan behöver för att fungera som en attraktiv handels- och mötesplats idag och i framtiden. För att få till förändring krävs samarbete mellan olika aktörer så som kommun, handlare, fastighetsägare, kultur, invånare m.m.

En levande och attraktiv stadskärna är en av förutsättningarna för hela kommunens attraktionskraft. Konsumenternas beteende förändras över tiden och det är viktigt att den lokala handeln förändras i samma takt. Några av projektets frågeställningar är följande;

  • Vilka krav kommer morgondagens kommuninvånare ställa på handel och kommersiell service?
  • Hur kan olika omvärldsfaktorer påverka stadskärnorna?
  • Vad kommer krävas för att vara en attraktiv stad i framtiden?

 

För mer information om projektet, kontakta näringslivsstrateg Michaela Strömberg, tel 0921-629 71 eller 070-206 63 84, michaela.stromberg@boden.se

Senast uppdaterad: 2024-01-15