Flygfoto på Björknäsgymnasiet. Sjö i bakgrunden.

Björknäsgymnasiet kommer ha fjärrundervisning 14-22 december

Utbildningsnämnden beslutar efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten att undervisningen vid Björknäsgymnasiet i huvudsak ska bedrivas genom fjärrundervisning från och med måndag 14 december 2020 fram till tisdag 22 december 2020. Och att undervisningen vid individuella programmet inom gymnasiesärskolan, Björknäsgymnasiet även fortsatt inte ska bedrivas från och med måndag 14 december 2020 fram till tisdag 22 december 2020 samt att beslutet även ska omfatta gymnasiesärskolans nationella program vid Bjöknäsgymnasiet.

Besluten tas med stöd av 2 och 7 §§ Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden ser ett ökande antal bekräftad Covid-19 smitta hos framförallt elever vid Björknäsgymnasiet, men även ett relativt stort antal pedagoger som är hemma med förkylningssymptom och i vissa fall inväntar provsvar. I syfte att dämpa spridning av Covid -19 i samhället och skydda sårbara från att smittas kommer Björknäsgymnasiet från och med måndag 14 december 2020 till och med tisdag den 22 december 2020 fortsätta med i huvudsak fjärrundervisning. Åtgärden ska ses som ett förebyggande arbete.   

Elever kan vara inne i skolans lokaler skolan för enskild handledning, bedömningar, examinationer eller skrivningar enligt följande:

  • För att träffa specialpedagog/speciallärare.
  • För att delta i yrkesundervisning alternativt praktiska moment som ej kan genomföras digitalt, maximalt 8 elever åt gången.
  • För att delta i skolförlagda examinationer eller bedömningar, maximalt 12 elever i ett vanligt klassrum samt 8 elever i laborationssalar.
  • För att delta i klassvisa skrivtillfällen med maximalt 33 platser i Björksalen, 1 klass förmiddagstid och 2 klasser eftermiddagstider alternativt 16 elever i C-sam och 16 elever i skrivsal 1. Prioritet ges för nationella prov.
  • Lektionerna som omger den skolförlagda tiden då bedömningen genomförs måste bedrivas på distans, inte fjärrundervisning, för att ge tid för att förflytta sig mellan skolan och bostaden.
  • Skriv-/bedömningstillfällen samordnas via programsamordnarna bibehållande perspektivet att inte trängsel uppstår i lokalerna.
  • Personal som genomför bedömning/examinationer/skrivningar ska finnas på plats på skolan.
  • Skolmåltider serveras endast för de elever som redan i dagsläget äter i matsalen i enlighet med vad rektor rapporterat till kosten, skolmåltid serveras ej för de elever som är tillfälligt inne för examinationer.
  • Särskolans verkstad får under perioden endast användas av elever och personal på särskolan. D.v.s. UF-verksamhet pausas under perioden.

Ovanstående riktlinjer har tagits fram för att göra det möjligt för de allra mest nödvändiga examinationerna och bedömningarna som behövs för att kunna säkerställa en rättssäker bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kursmål och betygskriterier.

De ska på inget sätt ses som en förväntan från skolhuvudmannen om att alla undervisande lärare ska genomföra skolförlagda examinationer, bedömningar eller skrivningar.

Beslutet har fattats med stöd av punkten 2.2 i utbildningsnämndens delegationsordning.

Senast uppdaterad: 2021-03-24