Bodens kommuns stadshus, två höga byggnader, med blommor i förgrunden.

Boden inleder nytt strategiskt samarbete där energi blir en möjliggörare för regional tillväxt

Bodens kommun inleder, via sina utvecklingsbolag Boden Business Park AB och Bodens Utveckling, ett samarbete med Energimyndigheten där energi blir en möjliggörare för regional tillväxt. Syftet är att främja helhetssyn i energianvändningen, och gynna en framtida utveckling av industri inom främst IT-relaterade branscher och livsmedelsproduktion.

Samarbetet, i form av etableringen av en strateginod, är en del i ett omfattande initiativ som stöds av Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering. Det nationella målet är 50 procent effektivare energianvändning till 2030.

– Det känns spännande att Boden nu tar nationell position som en viktig plats för utveckling av resurseffektiv energianvändning, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

claes nordmark1

Strateginoden i Boden ska främja en regional utveckling med nya samarbeten och företag för att öka sysselsättningen i regionen. Strateginoden är också en plattform för att ta fram nya skalbara innovationer och lösningar som kan spridas till andra aktörer. Den långsiktiga målsättningen är en ökad attraktionskraft för internationella etableringar och investeringar till Sverige.

Aktörer i regionen ska tillsammans genomföra åtgärder som leder till resurseffektiv energianvändning (inkluderat effekt), med en ökad andel förnybar energi samt skapa mer cirkulära flöden av material och energi inom industrikluster. Det omfattar även att främja en fossiloberoende fordonsflotta samt en ökad självförsörjningsgrad av både drivmedel och livsmedel i Norrbotten.

Thomas Fägerman är VD på Boden Business Park AB. Thomas ser flera nyttor i att medverka i sektorsstrategierna.

– Strateginoden öppnar nya vägar för kunskapsutbyte och fördjupat samarbete med Energimyndigheten. Utöver att vara föregångare och medverka till nya smarta åtgärder och goda exempel har vi nu också möjligheter att komma med inspel i utvecklingen av styrmedel, säger han.

Thomas F├Ągerman

Möjligheterna med strateginoderna är stora menar Energimyndigheten.

– Vi ser att det finns stora behov av att etablera samarbeten mellan verksamheter i ett tidigt skede för att samverka med att realisera en resurseffektiv energianvändning. I Boden finns ambitionen och möjligheterna att ”göra rätt från början” där arbetet i denna strateginod är kopplat till vårt uppdrag med sektorsstrategier mot produktion i världsklass och flexibelt och robust energisystem, menar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten.

 

Bilda en strateginod

Strateginoder är ett sätt att föra samman aktörer på regional och lokal nivå. Syftet är att driva fram innovationer och bidra till en bredare implementering av dessa.

Om ni är intresserade av att bilda en strateginod gör ni en intresseanmälan till Energimyndigheten via detta formulär. Intresseanmälan ska innehålla en kort beskrivning av aktörskonstellationen samt hur ni vill bidra till sektorsstrategierna.

Om sektorsstrategierna

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

Mer om Sektorsstrategier och hur ni kan anmäla intresse för att medverka som strateginod eller med andra åtaganden.

Senast uppdaterad: 2024-03-06