julgran på medborgarplatsen i Boden

Hur påverkar de nya allmänna råden vårt umgänge under julen?

De nya råden från Folkhälsomyndigheten betonar varje individs personliga skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder. Umgänge bör bara ske i en mindre krets. Du bör också undvika att ingå i flera olika kretsar. Umgås utomhus om det är möjligt.

De nya föreskrifterna trädde i kraft 14 dec. De innehåller en ännu tydligare markering än tidigare av varje individs personliga skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. På samma sätt ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Här berättar vi mer om vad de nya föreskrifterna innebär konkret för dig i Boden. 

Begränsa umgänget även med äldre anhöriga

Så här inför julhelgen vill ibland anhöriga få umgås med sina nära o kära i det egna hemmet. Vi avråder generellt från detta, mot bakgrund av den smittspridning som just nu finns i länet, inte minst i Boden. Det gäller vare sig besöksförbud råder eller inte. Varje besök innebär en risk att någon exponeras för smitta. Den risken blir större ju fler man träffar. Försök hellre hålla kontakt via telefon eller webb.

Folkhälsomyndigheten skriver att ”Umgänge bör bara ske i en mindre krets. Du bör också undvika att ingå i flera olika kretsar. Ju färre som samlas desto bättre. Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går och håll så mycket avstånd som möjligt. Undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.”

Den som planerar för att ta hem sin nära bör om möjligt själv placera sig och sitt hushåll i karantän omkring en vecka för att minimera risken för smitta. Om anhöriga inte kan säkra en smittfri miljö kan brukaren istället behöva vara i karantän omkring en vecka när den kommer åter till boendet för att inte riskera att sprida smitta till andra boende eller till personal. Prata gärna med enhetschefen vid det aktuella boendet.

Covid-19 faller under smittskyddslagen

Det innebär att du som misstänker att du blivit smittad måste söka vård för att testa dig. Du är också skyldig att testa dig om en läkare gör bedömningen att dina besvär eller omständigheterna tyder på att du kan ha en allmänfarlig sjukdom. Det kan till exempel vara att du har blivit kontaktad i samband med en smittspårning.

Du som har fått en sjukdom som är allmänfarlig måste följa de instruktioner du får av läkaren. Instruktionerna handlar om vad du ska göra för att inte smittan ska föras vidare. Du är inte skyldig att genomgå behandling för sjukdomen, men du får inte smitta någon annan. Beroende på vilken sjukdom det är kan du tvingas till isolering om du inte vill genomgå behandling eller inte följer instruktionerna du får.

Senast uppdaterad: 2023-10-17