Kvinna i varseljacka står framför öppnad container.

Så ska återbruket öka i Bodens kommun

Ungefär hälften av det som slängs i avfallskärl och i containern för brännbart på återvinningscentralen Brännkläppen skulle egentligen kunna återanvändas eller återvinnas. Vi befinner oss på Bodens återvinningscentral och containrarna vid Brännkläppen är fulla av möbler, saker, porslin och textilier.

– Det är inte ett effektivt resursutnyttjande att så mycket material går till förbränning i värmeverket. Ur miljösynpunkt måste vi skärpa oss och ta vara på de resurser som finns, om vi ska klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. säger Sara Olsson, avfallsingenjör på Bodens kommun.
Återvinning och återanvändning är absolut nödvändigt för omställning till ett hållbart samhälle. Människan nyttjar inte jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt idag och varje svensk konsumerar som om det fanns 4,2 jordklot.


Flyget, bilkörning och matkonsumtionen står för stor del av konsumtionen men vi köper också alldeles för många mobiler, kök, soffor, kläder i och prylar, vilket syns ute på Bodens återvinningscentral. För att vi ska kunna nå FN:s mål om hållbar konsumtion och till 2030 behöver vi förändra våra konsumtionsmönster radikalt.
Det är avfallshierarkin eller avfallstrappan som visar i vilken ordning avfall ska behandlas. Avfallshierarkin är en del av svensk lagstiftning där förebyggande av avfall ska vara det högst prioriterade steget. Därför fattade kommunfullmäktige beslut om en återbruksplan för Bodens kommun som ska göra att Boden kommun ska klättra uppåt i avfallshierarkin – och mängden material, saker och prylar till återanvändning öka.

 

Avfallstrappan Bodens kommun

Avfallstrappan Bodens kommun1. Minimera 2. Återanvända. 3. Återvinna 4. Utvinna energi 5. Deponera


– Det är viktigt att jobba avfallsförebyggande eftersom en massa resurser brinner upp i tomma intet och bidrar till stora fossila utsläpp av växthusgaser samtidigt som resurskrävande nyproduktion tär på jordens resurser. Vi måste bli bättre på att återanvända det material som redan finns om vi ska klara en framtida resursförsörjning och minska våra utsläpp säger Sara Olsson, avfallsingenjör på Bodens kommun. Läs Saras krönika och hennes 7 bästa tips på hållbart mode här.


FN:s mål om hållbar utveckling

I återbruksplanen, som framför allt kopplas till det 11:e och 12:e globala målet om hållbar utveckling, finns aktiviteter som ska öka återbruket i Bodens kommun. En av aktiviteterna är att man ska förenkla insamlingen av saker för återanvändning, bland annat genom Popup-återbruk och återvinning med mobil insamling av återbruk och grovavfall men också genom insamling av saker för återvinning vid från återvinningscentral.
Vid Brännkläppens återvinningscentral finns redan idag en container där medborgarna erbjuds lämna saker för återanvändning som hämtas av återvinningsmarknaden. För att öka insamlingen kommer Bodens återvinningscentral uppföra en byggnad som kallas återbruket. På återbruket kan medborgarna, istället för att slänga saker i containrarna, kan lämna saker för återanvändning. Där sorteras sakerna och fördelas till olika aktörer som vill förädla och sälja dem.
Att i första hand handla secondhand är ett bra sätt att minska sin miljöpåverkan. Boden har ett fint utbud av loppisar, secondhandbutiker och antikhandlare och är dessutom ett dragplåster för loppisfantaster runt om i länet. Dessutom är utbudet på internet och Facebooks lokala köp- och säljsajter stort.

Popup-återbruk som anordnades hösten 2020Bild på pop up-återbruk på Sveafältet som anordnades en kväll hösten 2020.


– Att samarbeta med näringslivet i fråga om att förädla och sälja det material och saker som kommer in via återvinningscentralen är en självklarhet och ingår som en aktivitet i återbruksplanen. I framtiden när transporter och material förväntas bli dyrare, kommer säkert många sysselsättas med att sälja återbrukade eller återvunna saker inom t.ex. detaljhandeln. Det är troligt att återbruk och secondhand kommer att ta plats i städerna som ju är under omvandling när allt fler handlar via internet, säger Sara Olsson, avfallsingenjör, Bodens kommun.


Men viljan att sortera saker för återvinning och återvinning är inte allt den bästa, det behöver man bara blicka ner i containrarna för att se. Personalen är behjälplig med att visa hur material ska sorteras men också med att bedöma vad som ska återbrukas och inte. Personalens uppdrag vid ÅVC-rampen är numera att inte bara vara återvinningsarbetare – nu ska de också vara förebyggare.

Sara Olsson och David Isaksson på återvinningsstationen i Boden.Sara Olsson avfallsingenjör och David Isaksson, enhetschef avfall, Bodens kommun

Här på avfallsrampen blir slit-och-släng-samhället så påtagligt. De flesta som kommer hit vill göra rätt för sig men det är många kommer med säckar där metall, textilier och förpackningar blandas och slänger det i brännbart, säger David Isaksson, enhetschef avfall, Bodens kommun.
Samhället står inför stora utmaningar att bygga ett robust hållbart samhälle inför framtiden vad gäller resursfrågan. Målet är att Bodens kommun ska vara väl rustade för framtiden. Åtskilliga miljoner har investerats i kommunens olika anläggningar; Dels i Brännkläppens avfallsanläggning, det blivande bolaget BCC där avfall deponeras, men också i investeringar i energiåtervinning där förbränning av sopor värmer upp Bodens fjärrvärmenät. Matavfall behandlas på bästa sätt och energiåtervinns till biogas som driver nästan alla kommunens fordon, lokalbussar och till och med sopbilen. Återbruk och återanvändning är viktiga delar för att lösa resursfrågan och nu är det dags att satsa på arbetet med att förebygga avfall.

Text: Sara Olsson/Bodens kommun
Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2024-01-22