Bild till nyheten om Boden Industrial Park

Enigt fullmäktige står bakom planen för Boden Industrial Park

Detaljplan för Boden Industrial Park är en av Sveriges största någonsin. Den har också fått Bodens kommun att utveckla sina arbetsmetoder i framtida planprocesser. Nu är den antagen av kommunfullmäktige.

Ett enigt kommunfullmäktige antog under måndagen detaljplanerna för Boden Industrial Park och infrastrukturkorridoren från södra Svartbyn till Boden Industrial Park.

Området som har utretts är 550 hektar stort. Det motsvarar drygt 1 000 fotbollsplaner av normalstorlek och är större än Kungsholmen i Stockholms innerstad (391 hektar). 

Platsen har rik tillgång till grön el och finns nära befintlig infrastruktur. Det skapar unika förutsättningar för att etablera ytkrävande verksamheter som bidrar till den gröna nyindustrialiseringen. 

Det är här som H2 Green Steel håller på att förbereda byggandet av världens största vätgasanläggning och ett grönt stålverk som när det står färdigt beräknas minska koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med traditionellt masugnstillverkat stål.

Utveckling av närområdet

Detaljplanen är en av Sveriges mest omfattande någonsin. Utredningsarbetet har pågått i flera år och det är ganska precis ett år sedan förslaget blev känt för allmänheten och ställdes ut på samråd. 

Vid samrådet och även under granskningstiden har berörda och intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Där har cirka 200 personer tyckt till och lämnat egna förslag.

– Jättekul att så många har engagerat sig i den demokratiska processen. Det har handlat om olika frågor, men främst var stålverket ska byggas. Där har vi utrett alternativ och kommit fram till att det inte är möjligt att ändra platsen på grund av markens geologiska förutsättningar, i kombination med delar av stålverkets tunga byggnadsdelar med krav på att klara stora laster, säger Cecilia Kvibacke, utvecklingsansvarig för Boden Industrial Park.

Under förloppet har Bodens kommun och H2 Green Steel, byggt upp nätverk och forum med de som bor och verkar i närområdet. Något som ses som värdefullt i det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Att vi nu är i mål med detaljplanen innebär inte slutet på projektet, utan bara starten på nästa fas. Sedan pågår det andra projekt i närområdet. Bland annat en ny fördjupad översiktsplan av norra Svartbyn, Erikslund och Fagernäs. Där vill vi ha in på förslag på hur stadsdelarna kan bli ännu mer attraktiva att bo i och då är det ju jättebra att fånga upp de som har visat intresse för frågan.

Växthus och fiskodling

Jobbet med att ta fram detaljplanen har varit en annorlunda uppgift för samhälsbyggnadsförvaltningen. Dels på grund av omfattningen, dels då det har handlat om planer avsedd för stor industriverksamhet. En genre som inte har funnits i Boden tidigare.

– Det har varit tidskrävande för alla oss som har jobbat med planerna, men också lärorikt. En sak som vi kommer ta med oss i vårt framtida arbete med detaljplaner är just dialogerna och forumen som har funnits med de som har känt sig engagerade. Det har gjort att vi har kommit närmare de som berörs av förändringen och det är så vi vill jobba med utvecklingen av Boden, säger Cecilia Kvibacke.    

Utöver industrier pekas även odlingsområden ut. Med det menas växtodling, till exempel plantskolor, växthus, lantbruk, trädgårds-, koloni- och odlingslotter. Även försäljning kopplat till dessa områden ingår och de byggnader som behövs för odlingen. Exempel på detta skulle kunna vara större växthus som möjliggör året runt-odling, landbaserade fiskodlingar eller liknande verksamheter som bidrar till ökad självförsörjning.  

På området blir det också möjligt att bygga kontorslokaler och ett centrumområde. Vilket bland annat innebär möjlighet för exempelvis service- och besöksanläggningar och restauranger, både kopplat till de naturområden som finns i närheten och de verksamheter som etablerar sig i området.

Detaljplanen möjliggör bygget av stora uppvärmda växthus på Boden Industrial Park, likt det som redan testas på Plug & Play-området, men i större skala.

Beslutet vinner laga kraft i mitten av november. Efter det finns möjlighet att behandla bygglovsansökningar.

Utöver detaljplanen för Boden Industrial Park, antogs också planen för infrastrukturkorridoren som behöver skapas till och från området.

  • En detaljplan prövar lämpligheten av mark- och vattenanvändningen i ett område och innehåller bestämmelser om hur marken får användas.
  • En fördjupad översiktsplan är kommunens långsiktiga verktyg som visar viljeinriktningen för mark- och vattenanvändningen. De frågor som behandlas i en fördjupad översiktsplan är exempelvis vilka områden som ska bevaras, bebyggas och hur de ska bebyggas, vilka områden som behöver särskilt skydd och hur de ska skyddas, vilka miljörisker det finns och hur detta ska beaktas.
Senast uppdaterad: 2022-10-17