En satellitkarta över Boden som visar viktiga punkter för stadens gröna omställning, inklusive Bodens kraftvärmeverk, stambanan, Bodens vattenkraftverk, Bodens biogasanläggning, Boden Plug & Play, Boden Cleantech Center och Boden Industrial Park. Vart och ett av dessa områden är markerat med gröna former och textetiketter på kartan. En punktlinje bildar en båge över staden med texten BODEN med stora bokstäver centralt placerade, vilket indikerar stadens kärna. Luleälven sträcker sig genom den nedre delen av bilden.

Boden Cleantech Center - en katalysator för grön teknologi

I Boden möter industri innovation för en mer hållbar framtid. Här växer Boden Cleantech Center fram som en kraftfull katalysator för grön teknologi.

Boden Cleantech Center är ett utvecklingsområde som är centralt i Bodens omvandling till en mer hållbar och miljövänlig framtid. Området är beläget endast fem kilometer från stadens centrum och lättillgängligt via väg 356.  

Kärnan i Boden Cleantech Center är det befintliga verksamhetsområdet, som innehåller en avfallsanläggning och en bergtäkt. Denna konfiguration erbjuder en unik kombination av industriell kapacitet och naturlig skönhet, vilket skapar idealiska förutsättningar för både befintliga och framtida hållbara projekt. 

Nyckelspelare i Bodens gröna strategi

Under 2023 öppnade Fortum Recycling & Waste en anläggning där det är möjligt att deponera och behandla farligt avfall från regionen. Företaget har köpt upp 23 hektar mark och planerar att utveckla den i etapper.  En tillståndsprocess pågår också för att kunna utöka verksamheten till 2025. Utökningen omfattar både ytor och avancerade tekniker för att både kunna deponera och återvinna miljöskadat material.  

Företagets etablering ligger i linje med Bodens kommuns strategi för området. Genom att upplåta mark till liknande verksamheter vill Boden skapa ett miljötekniskt centrum som kan fungera som ett utvecklingsnav för hela Nordkalotten.  

– Vi ser naturliga synergier mellan våra andra områden, Boden Plug & Play och Boden Industrial Park, som ger oss i Boden helt unika förutsättningar. Boden har länge haft en stark position i att försöka skapa affärer genom hållbarhetslösningar, men nu finns möjligheten att springa mot framtiden med ledartröjan, säger Thomas Fägerman, vd på Boden Business Park. 

 

Synergi och samarbeten

Med tanke på framtiden föreslås en viss utvidgning av verksamhetsområdet från dess nuvarande form. Denna expansion är avsedd att stödja tillväxten av miljövänlig industri och forskning, samt att erbjuda utrymme för nya initiativ inom grön teknologi. 

I nuläget består området av 300 hektar mark, där en stor del inte är utbyggt. Det finns också ett stort intresse från både regionala och nationella aktörer. Därför arbetar Bodens kommun med att ta fram en detaljplan som möjliggör en utökning av det befintliga området. 

– Redan i dag finns det konkreta förslag på hur det skulle vara möjligt att binda ihop Boden Industrial Park och Boden Cleantech Center. Det finns en enorm attraktionskraft i det som ger mig en stor framtidstro, säger Thomas Fägerman. 

Boden Cleantech Center speglar Bodens övergripande engagemang för en hållbar framtid, som framgår av stadens tidigare initiativ och projekt. Denna ambition om att vara i framkant när det gäller miljöteknik och hållbar utveckling är ett tydligt tecken på Bodens beslutsamhet att inte bara möta de nuvarande miljöutmaningarna, utan också att aktivt forma en bättre och grönare framtid.

 

Läs fler artiklar på ämnet: 

Personen bakom visionen av det hållbara Boden

Satsning för att rensa bort farliga ämnen ur kretsloppet

Globala studenter forskar om industriell symbios i Boden

Ny fas på Boden Industrial Park 

Senast uppdaterad: 2023-12-07