Vatten, skog och några hus i Gunnarsbyn

Förstudie för byggbara tomter på landsbygden

Byalaget i Överstbyn har uttryckt behov av att kartlägga möjligheten till nya tomter. En förstudie är inledd som ett av flera parallella steg i att se över landsbygdens del av vår växande kommun.

Hela Bodens kommun påverkas av den pågående samhällsomställningen. Kommunen ska växa med flera tusen invånare. Det öppnar upp för nya möjligheter men kräver också nya lösningar, i såväl centralort som på landsbygden. Överstbyns byalag i Råne älvdal, väckte själva frågan i en skrivelse till Bodens kommun. De uttryckte ett behov av att utreda förutsättningar till nya villatomter i deras område. 

– Vi har sett en vändning med vind i seglen. Vi har inflyttning och turistentreprenörer som lockar människor från hela världen. Vi vill titta på möjligheten att bygga fler fastigheter för personer som vill bo idylliskt här i vår lantbruksbygd, säger Rickard Lidberg, ordförande i Överstbyns byalag. 

Förstudie

Förslaget mynnade ut i en förstudie som Bodens kommun nu har påbörjat för att möjliggöra byggnation av nya småhus i Gunnarsbyområdet. Arbetet sker i dialog med Råek, Råne älvdals ekonomiska förening, och aktuella markägare. Det handlar bland annat om frågor rörande vattenflöden, tillgång till vatten och avlopp, markägande och nya och befintliga byggrätter. Utifrån de inledande dialogerna fortsätter arbetet under hösten med fördjupande utredningar av potentiella områden och förberedelser för kommande tomtsläpp. 

Kommunal och privat mark

De tänkbara tomter som nu ses över finns både på privat och kommunal mark, på natursköna områden nära skog och vatten.  

– Vi tittar på attraktiva områden där det idag inte finns någon byggnation. Vi ser att det finns ett behov av bostäder och en önskan om att flytta till landsbygden. Vi ser absolut möjlighet att bli fler, säger Jenny Engström, Råek. 

Den första dialogträffen har hållits, och ska följas upp med fler i olika byar. Den påbörjade förstudien pågår under hela 2023. 

– Förstudien är en del i vårt arbete för att bli 33 000 invånare i Bodens kommun till år 2030 och med visionen Det goda livet, säger Emma Lundqvist, samhällsbyggnadsstrateg, Bodens kommun. 

Senast uppdaterad: 2023-09-22