Tre personer står bakom en blå soffa där det sitter tre personer till.

Nya projektmedel för fortsatt integration av ukrainska flyktingar

Lärcentrum och JobbCenter i Boden kommer med hjälp av projektpengar från Socialfonden att kunna fortsätta sitt framgångsrika arbete med att integrera flyktingar enligt massflyktsdirektivet genom projektet Fast Care-HERO Boden.

Det tidigare projektet Care Hero Boden, som har drivits av JobbCenter i Boden, har rönt stora framgångar, såväl lokalt som nationellt. Deras arbetsmodell med att få ukrainska flyktingar som kom via massflyktsdirektivet ut i arbete har varit mycket framgångsrik. Andra kommuner har gjort studiebesök här för att ta del av arbetet, och de har även tagit hit flyktingar från andra orter som haft lägre andel ukrainare som kommit ut i arbete.

I det nya projektet Fast Care-HERO, Boden, arbetar JobbCenter och Lärcentrum tillsammans. På JobbCenter kompetenskartläggs och matchas ukrainare inom kommunen och från södra Sverige med arbetsgivare i Boden. På Lärcentrum erbjuds validering, engelska och yrkessvenska kopplat till arbetet. Projektdeltagarna informeras om och får ta del av föreningslivet i Boden. Det betyder att projektet jobbar med tre av Bodens kommuns utvecklingsorganisation Bodenxts fyra delområden; Kompetensförsörjning, Näringsliv och Leva och bo.

Syftet med projektet Fast Care-HERO Boden är att deltagarna ges möjlighet till anställning och en meningsfull fritid. Projektet erbjuder deltagaren en start och språngbräda in i samhället och yrkeslivet. Målet för projektet är att deltagarna bosätter sig på orten, integreras och blir en del av samhällsutvecklingen, och därmed medverkar till att bygga framtidens Boden.

Den pågående gröna industrialiseringen kommer att kräva ett stort inflöde av människor, inte bara i Boden utan i hela regionen. För att klara av den utmaningen arbetar Boden med att attrahera till inflyttning. Parallellt med det arbetar JobbCenter med att lyfta den arbetskraftsreserv som redan finns i form av personer som varken arbetar eller studerar. Trots det finns svårigheter med att få arbetskraften att räcka till. Därför är arbetskraften från Ukraina en stor resurs.

– I samhällsomvandlingen som nu pågår har projekten tydligt visat vilka möjligheter som finns om vi vågar prova nya saker, det kommer vi att fortsätta med, säger Mailin Ellingsen, projektledare för Fast Care-HERO Boden.

– Vi hoppas även att alla bodensare tar sitt värdskapsansvar och välkomnar alla nyinflyttade med öppna armar, tillägger projektledare Ulla-Britt Lahti.

Fast Care-HERO Boden pågår från och med oktober 2023 till och med 31 mars 2024. Projektägare är Bodens kommun.

Senast uppdaterad: 2023-11-22