En samling människor står upp och samtalar kring ett runt ståbord.

Välbesökt samråd om Petön

Ett 40-tal personer besökte samrådsträffen den 7 februari gällande den föreslagna detaljplanen för Petön, Sävastön. Val av mark, väglösningar och avgränsning av naturmarker var några av de återkommande frågorna.

Ett förslag till detaljplan för Petön på Sävastön i Boden möjliggör 310-410 nya bostäder av olika slag. Sävastön är sedan tidigare ett av flera utvecklingsområden i Bodens kommuns fördjupade översiktsplan för Boden och Sävast.

Den 7 februari bjöd Bodens kommun in till öppet hus på Boden Business Park, som är en av de platser där detaljplanen är ute för samråd. Här fanns ett tiotal medarbetare från Bodens kommuns enheter trafik, vatten och avlopp, mark och exploatering samt samhällsplanering på plats.

Under eftermiddag och kväll kom uppskattningsvis ett 40-tal personer för att ta del av planerna, ställa frågor, titta på kartor och framföra sina synpunkter.

En återkommande fråga var valet att nyttja jordbruksmark till bostadsbyggande. Storleken på det område som är avsatt som naturmark mellan det befintliga Maranområdet och det nya Petön var något av det som diskuterades, liksom vägfrågan. Det kom också positiva synpunkter på att det blir en attraktiv plats för bostäder, friluftsliv och odling.

Detaljplanen är ute på samråd till den 22 februari. Från och med 25 januari finns material utställt på Boden Business Park, stadshusets entréplan, och Bodens stadsbibliotek.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till Bodens kommun senast 22 februari.

Illustrationsplan Petön Ramboll

Senast uppdaterad: 2024-04-03