Agenda 2030 har 17 globala mål för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Bodens kommun är arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld år 2030. Varje kommun är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling innebär att vi som lever idag, gör det på ett sätt som säkerställer kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

  • Miljömässigt – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden.
  • Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv.
  • Ekonomiskt – god resurshantering.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN) handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om vart och ett av de 17 globala målen på Globala målens hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-02-16