Projekt - Utveckla företag på landsbygden

Syftet med projektet är att stötta företag i på landsbygden att bli mer digitala. Projektet kommer att sortera ut nuläge och befintliga insatser parallellt med att informera företag till hur de kan ta nästa steg i sin digitala transformation. Detta kommer att genomföras i samverkan mellan Brighthouse och tre kommuner: Katrineholms kommun, Nynäshamns kommun och Bodens kommun

Projektbeskrivning

Utförandet delas in i 3 delar:

1. Genomlysning av nuläge

 • Möjliga stöd
 • Pågående insatser
 • Koppling till strategi och styrdokument, nationella, regionala och kommunala

2. Kontakt med Företagare på landsbygden

 • Utskick, seminarium/webbinarium, workshop
 • Uppföljning
 • Stöttning och lotsning

3. Resultat

 • Verktygslåda för att stötta företag
 • Beskrivning av insatser för företagare
 • Rapport och goda exempel

 

Ett stort fokus kommer att ligga på punkt 2, där projektet stöttar företagare med information och möjlighet till att lotsas vidare till för att ta fram en handlingsplan och finna rätt stöd för att komma vidare med sin digitala transformation.

Vi har i vår kontakt med Katrineholms kommun och Nynäshamns kommun funnit tre områden som för kommunen är angelägna om att vi belyser och stöttar i projektet.

Dessa är:

 • Öka företagares kunskap och stötta dem att utvecklas digitalt
 • Klustersamverkan, Matkluster Nynäshamn
 • Brist på tillgänglig infrastruktur och påverkan på företagare

I dessa kommuner har vi genomfört alla aktiviteterna i punkt 1 och har nu gått in i aktiviteterna under punkt 2, kontakt med företagare.

Öka företagares kunskap

I Katrineholms kommun vill man framförallt fortbilda företagare på landsbygden. Man har i kommunen en hög tillgänglighet av infrastruktur (fiber) som har varit kommunalt fokus sedan 2014, idag har 95% av alla hushåll fått erbjudande om att ansluta till fiber. Detta projekt ses som en del i nästa steg av bredbandsstrategin där företagen också ska kunna dra nytta av kommunens bredbandssatsning och nyttja de nya affärsmöjligheter som kommer med projektet.

Initialt planerades att genomföra kompetenshöjande seminarier följt av workshops för kommunens företagare på tre landsbygdsorter som fått fiber de senaste åren. För att sedan stötta och lotsa vidare de deltagande företagen till att ta fram handlingsplan och prioritera insatser.

Efter att en första enkät skickats ut av kommunen till företagarna på landsbygden visade det sig att svarsfrekvensen var låg och att vi måste vara mer uppsökande för att få kontakt med företagarna. Utifrån detta justerades vår handlingsplan tillsammans med kommunen. Vi kommer nu istället att dela upp informationen och ha fler möjligheter till kontakt med företagare via utskick och uppföljning av dessa. De ämnen som berörs i utskicken är: Marknadsföring, Försäljning, Leverans, Betalning, Eftermarknad och Administration.  Syftet med utskicken är att höja företagarnas kompetensnivå till hur de med digitala tjänster har möjlighet att:

 1. Kan skapa bättre förutsättningar. Digitalisering har förmågan att frigöra tid och resurser för att skapa helt nya möjligheter, nya innovationer och nya affärsmodeller.
 2. Bidra till förbättringar och effektiviseringar i befintlig verksamhet. Genom att använda data för analys kan man till exempel fatta mer välgrundade beslut, personifiera sitt kunderbjudande, förbättra kundrelationer och få mer riktad kommunikation. Ett företags kundservice skulle kunna effektiviseras om man implementerade digitala hjälpmedel och processer.
 3. Företaget blir mer agilt och mottaglig för snabba förändringar. Företaget blir mer konkurrenskraftigt.
 4. Öppna upp för nya samarbetsformer och nya affärsmöjligheter.
 5. När den digitala mognaden är låg har många företag ett inifrån-ut-tänk. En digital transformation kan få verksamheter att arbeta mer kunddrivet och fokusera på användarupplevelse

Efter varje Utskick kommer detta att följas upp med webbinarium/enkät, personliga kontakter och lotsning. Vi kommer att vara flexibla med uppföljningen då det är viktigt för oss att möta företagarna på ett bra sätt.

Första utskicket skickas i juni och webbinarium kommer hållas i augusti/september för Katrineholms kommun.

I Nynäshamns kommun pågår diskussion med landsbygdsutvecklare om vi ska genomföra kompetenshöjande seminarier följt av workshops för kommunens företagare eller bryta upp informationen i Utskick och webbinarier så som i Katrineholm. Denna kommun har mer samverkan mellan företagare och kommun och därmed ökar chanserna till att företagare är mer intresserade av att delta i seminarium och workshop. En första enkät kommer skickas ut av kommunen och beroende på svarsfrekvensen kommer vi besluta vad som passar kommunens företagare.

Klustersamverkan

I Nynäshamns kommun har flera lokala matproducenter gått samman för att bilda ett lokalt matkluster. Klustret har haft ett uppstartsmöte med en workshop där organisationsbildande och inriktning togs upp. Klustret kommer nu bilda ekonomisk förening och ta fram en gemensam vision för samverkan. Eftersom samverkan sker mellan företagare i alla delar av livsmedelskedjan fann vi att klustret har många fokusområden:

 • Marknadsföring & Försäljning
 • Samarbeten & Paketering
 • Förädling & Produktutveckling
 • Logistik & Hantering

De ska nu utifrån ovan intresseområden prioritera insatser och tillsätta intressegrupper för att driva respektive del i arbetet framåt.  När dessa delar är genomförda kommer vårt projekt att stötta dem i att ta fram handlingsplan och se till möjliga digitala tjänster och insatser för att nå målet. Klustret har även sökt medel från Leader och ESF-rådet för sitt arbete

Katrineholms kommun har inte uttryckt någon önskan om att fokusera på matkluster men har under en lång period varit delaktig i STOLT mat i Sörmland som är ett matkluster vi kan dra lärdomar från. De har bedrivits under många år och har varit ett lyckosamt med flera årligen återkommande evenemang.

Infrastruktur

I Nynäshamns kommun har kommunen i sin bredbandsstrategi beslutat att marknaden ska bygga ut fiber och de har kommit ganska långt då IP-Only, Telia och Open Infra byggt i kommunen. Det senaste året har dock intresset från marknadsaktörerna minskat och man kan se att stora delar av landsbygden återstår att bygga till. Som underlag till den nya bredbandsstrategi som kommunen har under framtagning kommer detta projekt belysa påverkan på företag på landsbygden av bristen på stabil uppkoppling.

I Katrineholms kommun har målsättningen varit att 95% av befolkningen ska få tillgång till fiber och detta kommer uppnås närmaste året. Viktigt för kommunen är att det gynnar näringslivet på landsbygden och att de kan ta tillvara på de nya möjligheterna. Genom samtal med företagare kan vi se vad de har dragit för nytta med snabb uppkoppling och vilka nya tjänster man använder.

 

Tillväxtverket

 

Brighthouse

Senast uppdaterad: 2024-01-22