I förgrunden ser vi en rönn som har både gröna och rödorange höstlöv. I bakgrunden syns en mörkt blå sjö och skogen på andra sidan.

Sjöar och vattendrag

Mycket av bebyggelsen i kommunen ligger nära omgivet av sjöar och vattendrag. Dessa måste förvaltas för både nuvarande och kommande generationer.

I Bodens kommun finns 80 sjöar och 183 vattendrag. Omkring 50% av dessa når ej god ekologisk status. Främsta orsakerna till att gos status inte nås är övergödning och syrefattiga förhållanden samt förändrade habitat genom fysisk påverkan som ett resultat av flödesreglering i och med vattenkraft. Algblomning förekommer i varierande grad.

Luleälven och Råneälven har stor betydelse för dricksvattenproduktion men även för vattenkraft och rekreation. Sjöar som exempelvis Svartbyträsket och Bodträsket erbjuder rekreativa och estetiska värden.

Vatten är att av fem fokusområden i Bodens kommuns lokala miljömål. I kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplan lyfts det fram att vattenmiljöer/områden är en viktig attraktivitetsfaktor varför allmänhetens tillgänglighet till vattenområden ska tillgodoses. Vidare ska intresset för att bibehålla vattenkvalitet vara vägledande.

Senast uppdaterad: 2024-02-20