Stadsnära odling

Syfte

Syftet med projektet har varit att öka intresset för odling samt att möjliggöra för personer utan tillgång till egen mark att odla sina egna grönsaker. Intresset har varit stort. Omkring 400 personer har på något sätt deltagit i verksamheten, i större eller mindre utsträckning.

Att odla i norra Sverige kan vara något helt annat än den odlingskunskap man har med sig från sitt hemland, om man inte är född och uppvuxen just i Sverige. Man har ökat deltagarnas kunskaper genom att lära sig mer om växtzoner, svensk mat, var och hur våra grödor och grönsaker/rotsaker odlas. Man har lärt sig mer om förgroning, odling på friland, i växthus och även hydroponisk odling.

Man har även lärt sig mer om svenska matvanor, ökat sina kunskaper i svenska språket och byggt på sina ordförråd. Man har lärt sig mer om bevattningssystem, vilka yrken man kan utbilda sig inom, vilka möjligheter till arbete som finns inom trädgård och odling. Och man har prövat på Potatisodling i lite större skala när man anlade ett gemensamt potatisland.

Man har lärt sig att man för att sälja egenodlade grönsaker och rotsaker så finns vissa regler att följa och tillstånd man måste inneha.

Odling är universellt, människor från världens hörn möts kring något gemensamt som intresserar och därmed ökar förståelse och integration blir något naturligt. Man får nya vänner och bygger upp sina personliga nätverk. Tillsammans lärde man sig även att värna naturen, att se nyttoinsekter och att se skadedjursangrepp.

Mål

Att anlägga en tätortsnära odling med odlingslotter som kan komma att bli kommersiella i framtiden:
På odlingsplatsen anlades ett 60-tal odlingslotter i lite varierande storlekar som användes av deltagarna i grupperna. Det finns även gemensamma pallkragar med fleråriga växter, såsom kryddväxter.

Ett enklare växthus byggdes av återbrukade fönster samt ett större potatisland som anlades för odling i lite större skala.

En del av anläggningsarbetet tog vi hjälp med, hyrde in traktor för plöjning av potatisland osv.. Allt annat har deltagarna jobbat med, med spadar och grepar. Grävt, skrattat, utvecklats och mått bra!

För att göra kommersiell odling på en plats krävs ett flerårigt projekt, tillgång till mark över tid samt någon form av föreningslösning. Tankarna fanns på en kolonilottsförening eller en ekonomisk förening i form av socialt kooperativ. Detta är inte genomfört/slutfört i praktiken, men det blev en ökad kunskap runt detta som kom flera av deltagarna till nytta.

Odlingen har också fungera för folkbildning i studiecirkelform och integrationsarbete. Trädgården/odlingsplatsen blev också ett besöksmål.

En film om odlingen spelades in som visar hur platsen utvecklats under tid och ABF Sverige använder projektet som ett gott exempel och tips på metod på hur man kan jobba.

Läs mer och se filmen här:

http://methods.arbetarnasbildningsforbund.se/stadsnara-odling-i-gammelbyn/
Platsen har varit ett nav för ABFs sommarverksamhet. Deltagare har varit Svenska medborgare, personer med personnummer samt asylsökande och nyanlända.

Aktiviteter

På odlingsplatsen, samt i aktiviteter som berör odlingsplatsen, har 76 studiecirklar genomförts. I cirklarna har man lärt sig mer Svenska och samhällskunskap (t ex om Allemansrätten), man har lärt sig om olika grödor och om odlingszoner i Sverige. Man har testat på att odla vanliga afrikanska grödor

6 Kulturprogram som berört olika typer av odling har genomförts. Innehållet har varit konventionell, odla småskalig, yrkesmässigt samt hydroponisk odling. Kulturformerna har varit utställningar samt föreläsningar.

Besök:

Internationells besök via EU projektet Exchange for Empowerment.

Besök från ABF förbundet samt ABF Norr styrelse

Besökare från Boden som velat veta mer och prata om odling, tittat på utställning om försöksodlingen av afrikanska grödor.

Turister från campingen som gjort ett besök.

Vår förhoppning för framtiden är att odlingsplatsen lever vidare, med eller utan projektmedel och då förstås i omfattning därefter. Människorna vill fortsätta träffas, fortsätta odla, här har bildats många kamratgrupper som längtar efter gemenskapen.

 

EU logga

Senast uppdaterad: 2020-08-18