En bild på redskap som sotaren använder vid rengöring av skorsten

Sotning och brandskyddskontroll

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.
Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, och brandskydds-kontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten ansvarar genom "Lagen om skydd mot olyckor" för brandskyddskontroll och sotning i kommunen. Uppgifterna utförs av entreprenör.

Sotarn i Boden mfl AB
Tel: 0921-162 20
Mail: info@sotningen.se
Hemsida: www.sotningen.se

Om sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotningen innebär att brännbara sot beläggningar i eldstäder och rökkanaler avlägsnas i sådan omfattning att risken för skorstensbrand (soteld) och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat för att den ska fungera som det är tänkt. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. 

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sot bildning och beläggningar.
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  • Temperaturförhållanden.
  • Tryckförhållanden och täthet.
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen ska ske enligt särskilda intervall fastställda av MSB. Olika anläggningar har olika intervall.

Avgifter

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll fastställs av kommunens fullmäktige. För aktuella priser måste du kontakta sotaren, se kontaktuppgifter på den här sidan.  

Tillstånd för privatpersoner att sota själv

Enligt "Lag om skydd mot olyckor", har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv, förutsatt att sotningen görs på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.

Om Du har tänkt sota själv, ansök via e-tjänst, den hittar du till på den här sidan bland våra länkar.

Ansökan behandlas och Du får ett beslut hemskickat. 

Frister

I Bodens kommuns föreskrifter om rengöring (sotning) kan Du se hur ofta ditt objekt skall rengöras. Har Du ansökt om egensotning och fått det beviljat ska Du rengöra ditt objekt efter denna föreskrift samt dokumentera rengöringen. Föreskrifterna om rengöring hittar du i vänstra menyn eller som en nedladdningsbar pdf-fil längst ner på sidan.

Mer information

På Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida kan du läsa mer om sotning och brandskyddskontroll, lagstiftningen, generell information om taxor och frister.

Ladda ner dokument
Umgås framför brasan
Ladda ner dokument
Föreskrifter om rengöring
Ladda ner dokument
Sotningstaxor
Senast uppdaterad: 2024-05-22