Uppdrag och styrning

Syftet med vår verksamhet är att skapa säkerhet och trygghet för all som bor, verkar eller vistas i Bodens kommun.
Vi ska genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckorna i samhället.
Vi ska även förbereda och genomföra räddningsuppdrag på ett effektivt sätt.

Vårt ansvar är Bodens geografiska område, men vi har en fördjupad samverkan med övriga kommuner i länet inom både det förebyggande och det skadeavhjälpande arbetet.

Räddningstjänsten har i uppdrag att främst arbeta inom tre lagstiftningsområden:

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Handlingsprogram

Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta ett handlingsprogram.
Handlingsprogrammet beskriver målen för verksamheten och vilka risker som kan kräva räddningsinsatser.
Där beskrivs vår förmåga att genomföra räddningsinsatserna och hur den olycksförebyggande verksamheten ska bedrivas.

Senast uppdaterad: 2018-05-24