Detaljplan Mårängsskolan

Detaljplan

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller exempelvis både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska göras. Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard, utökat eller samordnat förfarande. Val av förfarande tar hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen. Standardförfarande kan användas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Beroende på val av förfarandet så tar processen olika lång tid. Om antagandebeslutet överklagas tar det förstås längre tid.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument vars syfte är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

Till detaljplanens handlingar hör plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och undersökningssamråd.

Senast uppdaterad: 2024-01-22