Planområde

Detaljplan för del av Boden 56:36 Väster om Nejlikan

Bodens kommun står inför en stor samhällsomvandling. Kommunens vision är att öka befolkningsmängden till 33 000 invånare fram till år 2030. För detta krävs fler bostäder och arbetstillfällen samt ett utbud av både offentlig och kommersiell service.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för handelsändamål på del av fastigheten Boden 56:36 samt del av Boden 56:39. Planområdet är beläget i centrala Boden. I närhet till området finns Dollarstore, Lidl och Jysk etablerade. På södra sidan av planområdet ligger Sundbrovägen. Planområdet angränsar i norr mot elljusspåren till Pagla samt campingen First Camp Björknäs och i öst mot befintliga flerbostadshus.

Planförslaget är inte förenligt med kommunens översiktsplan 2025 samt den fördjupade översiktsplanen för Boden och Sävast. Detaljplanen prövas därför med utökat förfarande.

Kommunen gör bedömningen att genomförandet av den föreslagna detaljplanen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Planhandlingarna är upprättade 2024-02 och finns utställda för samråd under tiden 19 februari – 11 mars 2024.

Detaljplanen finns utställd på följande platser:
-Stadshuset Medborgarservice, öppet vardagar 08:00-12:00, 13:00-17:00
-Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider
- Här på kommunens hemsida

Kontakt:

Planarkitekt Nina Lundin
E-post: nina.lundin@boden.se
Tel. 0921-625 71

Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftligen, senast 11 mars 2024 till:
Bodens Kommun
Kyrkgatan 24
961 86 Boden
e-post: kommunen@boden.se

Ange diarienummer KS 2023-451 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

 

Ladda ner dokument
Följebrev
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
MUR Geoteknik
Ladda ner dokument
PM Geoteknik
Ladda ner dokument
Trafikutredning
Ladda ner dokument
Dagvattenutredning
Ladda ner dokument
Naturvärdesinventering
Ladda ner dokument
Sammanfattning spridningsberäk...
Ladda ner dokument
Särskilt beslut om betydande m...
Senast uppdaterad: 2024-02-16