Planområde

Detaljplan för del av fastigheten HEDEN 4:24 Trångforsen

Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt att möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven som ansluter sig till det övergripande cykelnätet till Bodens centrum. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande utformning, ändamålsenliga allmänna platser samt skydda känsliga natur- och kulturområden.

Kommunen har sedan tidigare genomgått en samråd- och granskningsprocess för området. Då nya förutsättningar framkom under arbetets gång, som innebar ett behov av vidare utredningar och revideringar av planförslaget kommer hela planprocessen att tas om.
Planområdet omfattar ca 16 ha och är beläget i Trångfors som ligger
4 km västerut från Bodens centrum i förbindelse med väg 356 och broförbindelse över Luleälven. Området angränsas av Luleälven i öster, Kanalvägen med närliggande bostadsområde samt Engelska kanalen.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Kommunen bedömer att genomförande av den föreslagna detaljplanen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Planhandlingarna är upprättade 2024-05 och finns utställda för samråd under tiden 20 maj – 10 juni 2024.

Detaljplanen finns utställd på följande platser:
- Stadshuset, Medborgarservice, öppet vardagar 08:00-12:00,
  13:00-17:00
- Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider

Kontakt:
Planarkitekt, Ida Ahlbäck
e-post: ida.ahlback@boden.se
Tel. 0921-620 53

Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftligen senast
den 10 juni 2024 till:

Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN
E-post: kommunen@boden.se

Ange diarienummer Ks 2024-203 samt fullständigt namn, adress
och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning
kan förlora rätten att senare överklaga kommunfullmäktiges beslut
att anta detaljplanen.

Ladda ner dokument
Följebrev
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Beslut i frågan om miljöpåverkan
Ladda ner dokument
Bilaga 5_MUR
Ladda ner dokument
PM_Stabilitetsutredning
Ladda ner dokument
Bilaga 1 Kartskiss
Ladda ner dokument
Bilaga 2 Översikt A3
Ladda ner dokument
Bilaga 3 Sektioner A3
Ladda ner dokument
Bilaga 4a
Ladda ner dokument
Bilaga 4b
Ladda ner dokument
Bilaga 4c
Ladda ner dokument
Översiktlig geoteknisk utredni...
Ladda ner dokument
Översiktlig stabilitetsutredni...
Ladda ner dokument
Dagvattenutredning Sweco 2023
Ladda ner dokument
Fladdermusinventering EnviroPl...
Ladda ner dokument
Fågelinventering Ecogain 2021
Ladda ner dokument
Komplettering dagvatten Trångf...
Ladda ner dokument
Lokaliseringsutredning Ecogain 2023
Ladda ner dokument
Naturvärdesinventering Nordlun...
Ladda ner dokument
Påverkansbedömning dagvattenav...
Senast uppdaterad: 2024-06-05