Områdesmiljö, illustration med lekpark, promenadstråk, barn, vuxna och äldre i rörelse.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering, vilken är kommunens ansvar. Planprocessen, som regleras i Plan- och bygglagen, ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Planläggningen är ett samarbete mellan kommunala organ, statliga myndigheter och privata intressenter. Planeringen kan beröra alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan. Planen ska behandla enskilda och allmänna intressen, mark- och vattenanvändning och byggande i hela kommunen. Den kan vara ett redskap för det lokala utvecklingsarbetet. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Den har endast en vägledande funktion för efterföljande beslut. 

Detaljplan

Kommunen beslutar när och var en detaljplan ska uppföras. Den reglerar på en mer detaljerad nivå markanvändningen och bebyggelsen. Den omfattar bara en begränsad del av kommunen. Planen är kommunens instrument för att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken. Detaljplanen är juridiskt bindande för kommunen och enskilda.

Områdesbestämmelser

Om kommunen vill säkerställa att syftet med översiktsplanen uppfylls i områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser användas. Genom områdesbestämmelser kan översiktsplanens avsikter ges bindande verkan för både enskilda och myndigheter. Områdesbestämmelser ger däremot ingen byggrätt.

Senast uppdaterad: 2023-10-24