LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, den sk LIS-planen, utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025. De tematiska tilläggen och översiktsplanen ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning.

LIS-planen syftar till att peka ut områden längs sjöar och vattendrag i Bodens kommun där det ska förekomma lättnader i strandskyddet. Genom en ändring i strandskyddslagstiftningen den 1 juli 2009 har ett nytt särskilt skäl för strandskyddsdispens tillkommit, där en dispens kan beviljas om en åtgärd eller anläggning bidrar till att gynna landsbygdsutvecklingen.

Skede i processen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2017 och har vunnit laga kraft. 

Ladda ner dokument
Landbygdsutveckling i strandnä...
Ladda ner dokument
LIS-plan - Utlåtande efter uts...
Ladda ner dokument
LIS-plan - Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
LIS-plan - Översiktskarta
Ladda ner dokument
LIS-plan - Länsstyrelsens yttrande
Ladda ner dokument
LIS-plan - Kommunfullmäktiges ...
Senast uppdaterad: 2020-11-08