Projektets omfattning

Bodens kommun har planerat och förberett för att bygga mer infrastruktur till Boden Industrial Park. De tänker göra detta både ovan mark med nya vägar och järnvägar från huvudspåret nära Södra Svartbyn, och under mark med nya rör för vatten och avlopp, elledningar och rör för fibernät.

Projekt Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park

Den röda linjen på kartan markerar var projektet kommer att gå, och vilka områden som påverkas av arbetet.

Inom detta projekt ska nya ledningar förläggas från Luleälven till Bodens nya industripark, Boden Industrial Park. Ledningarna som ingår i projektet är rör för tekniskt vatten, rör för vatten och avlopp, nya elledningar och utbyggt fibernät. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun, Water Co, Bodens Energi, Bodens stadsnät tillsammans med Peab.

Vatten och avlopp

  • Boden Industrial Park kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det innebär att nya rör för vatten och avlopp ska dras till industriområdet.
  • Tillsammans med de företag som planerar att bedriva verksamhet i området har man kartlagt ett stort behov av processvatten. Därför kommer projektet att bygga en ny pumpstation, vid kanten av Luleälven nedströms avloppsreningsverk Bodsvedjan. och dra rör för att kunna leverera så kallat tekniskt vatten (vatten som inte har dricksvattenkvalitet) som man hämtar från Luleälven.
  • Eftersom de befintliga vatten- och avloppsrören inom infrastrukturstråket för projektet inte räcker till för Boden Industrial Park och annan planerad bebyggelse byter man även ut de delarna av kommunens rörsystem.  

El och fiber

  • Projektet kommer bland annat att förstärka elnätet vid ställverket och den nya pumpstationen för tekniskt vatten vid Luleälven.
  • Bodens kommun och Bodens stadsnät tror att de kommer att behöva ett bättre nätverk för datakommunikation i framtiden, och därför kommer en kanal för fiberkabel grävas ner längs hela infrastrukturstråket.

I samband med schaktarbetena för ledningarna kommer vissa vägar och gator att behöva anpassas både under byggtiden och efteråt.

Senast uppdaterad: 2024-02-14