Serviceförklaring Äldreboenden

Våra boenden erbjuder

 • god omsorg som utgår från dig och dina behov
 • en meningsfull tillvaro utifrån dina egna förutsättningar
 • en välkomnande, stimulerande och tillåtande miljö
 • personal med ett professionellt förhållnings- och arbetssätt dygnet runt
 • personal vars arbetssätt alltid utgår från att bevara dina resurser så långt möjligt samt kompensera de svårigheter som kan uppkomma för dig

Vårdprocessamordnaren erbjuder dig

 • en lägenhet inom 3 månader räknat från biståndshandläggarens beslutsdatum
 • erbjudandet görs både via brev och telefon  

Äldreboende erbjuder dig

 • möjlighet till regelbunden utevistelse
 • möjlighet att utifrån din önskan och förmåga delta i de sysslor och händelser som förekommer på boendet
 • att delta i den sociala samvaron som erbjuds i gemensamhetsutrymmena på boendet

Demensboende erbjuder dig

 • personal som arbetar utifrån beprövade arbetsmetoder för ditt välbefinnande
 • personal med fördjupad kompetens inom området  

Korttidsboende erbjuder dig

 • Tidsbegränsad vistelse på några veckor i en- eller tvåbäddsrum. Korttidsboende beviljas bland annat vid behov av:
 • avlösning, exempelvis växelvård
 • i avvaktan på annat boende
 • utredning av framtida omsorgsbehov
Senast uppdaterad: 2020-10-29