En kvinna som sitter på en säng framför ett fönster med ryggen mot kameran.

Främjande arbete för psykisk hälsa

Bodens kommun bedriver ett aktivt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

Arbetet är ett resultat av den nationella satsningen inom området, vilket är ett resultat av den överenskommelse som staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) slutit inom området. Syftet är att stimulera utvecklingsarbete, förbättra förutsättningarna för lokala och regionala analyser, identifiera regionala och lokala utvecklingsmål samt förbättrad psykisk hälsa.

Arbetet organiseras utifrån fem olika fokusområden. Det första fokusområdet rör insatser som syftar till att förebygga ohälsa och därigenom undvika lidande och minska samhällets kostnader. Det andra fokusområdet berör tillgången till rätt vård- och stödinsatser i rätt tid. Särskilt framhålls vikten av kunskapsbaserade insatser tidigt i en ohälsoutveckling. I det tredje fokusområdet framhålls en förändrad syn på personen med psykisk ohälsa som en förutsättning för återhämtning och tillfrisknande. Det fjärde området fokuserar på tillgången till jämlik, tillgänglig, god och säker vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Inom det femte och sista fokusområdet lyfts behovet av engagemang och samordning. Särskilt framhålls samarbete med patient-, brukar- och anhörigrörelsen.

Som ett resultat av arbetet har Bodens kommun nationellt, regionalt och lokalt aktivt medverkat i framtagandet och implementeringen av flertalet länsövergripande handlingsplaner inom området, vilket kontinuerligt syftar till att förbättra samverkan mellan berörda parter, samt kvalitén inom området psykisk hälsa.

Senast uppdaterad: 2023-09-27