Rött höghus bakom sjö och träd vid gångväg.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning mellan 18 – 67 år som har omfattande behov och svårigheter med att klara din vardag. Personligt ombud stödjer i kontakter med myndigheter, omsorgsgivare, vårdgivare och andra aktörer.

Personligt ombud vägleder och visar vägen till stöd och hjälp

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta rätt väg för komma i kontakt med det stöd och den vård som du behöver. Personligt ombud finns för att vägleda och visa vägen för att du ska kunna få det stöd som du har rätt till. Men vi ersätter inte insatser som finns att söka i samhället.

Personligt ombud

· Är fristående från myndigheter och vårdgivare och är ingen insats utan vägleder till stöd och hjälp

· Arbetar på uppdrag av dig

· Är en frivillig möjlighet

· Är kostnadsfritt

· Har tystnadsplikt och för inte journal

· Stödet är tidsbegränsat utifrån dina behov

I personligt ombuds uppdrag ingår att;

· Ge stöd och vägledning för att ge möjligheter till ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation

· Ge stöd för att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor

· Ge stöd till att förändra och förbättra din livssituation och att vara mer delaktig i samhället

Tillsammans med dig gör personligt ombud;

· En kartläggning över din situation för att se vilka stöd och hjälpbehov som finns

· Undersöker vilka stödinsatser och vård och behandling som finns i samhället

· Ger dig stöd till att formulera dina behov av stöd, vård, service och rehabilitering

· Vi kan vara ett samtalsstöd under tiden tills du har fått stöd och hjälp

· Vi kan vara ett stöd i dina kontakter med myndigheter och vårdgivare, såsom socialtjänst, hälso-och sjukvård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling

Personligt ombud ska rapportera brister och systemfel

Personligt ombud ska även verka för att gruppen personer med psykisk funktionsnedsättnings ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att personligt ombud identifierar bister och systemfel i samhället som påverkar gruppen negativt samt rapporterar dessa.

Ansökan om kontakt med personligt ombud;

Ansöka om kontakt kan du göra själv genom att ringa oss direkt, maila eller göra anmälan via e-tjänst hos Bodens kommun. Dina anhöriga eller närstående kan också förmedla dina kontaktuppgifter så kan vi kontakta dig.

Ladda ner dokument
Broschyr om Personligt ombud
Senast uppdaterad: 2023-09-27