Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Kommunala biståndsbeslut går att överklaga

Kommunala beslut som rör enskilda kan som regel överklagas genom förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär att en domstol kan pröva beslutets laglighet och lämplighet. Vilka beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär finns angivet i 22 § förvaltningslagen. Domstolen prövar beslutets laglighet och lämplighet. Beslutet kan ändras av domstolen och socialnämnden måste då verkställa beslutet. Domstolen kan också avslå överklagan eller återförvisa ärendet till socialnämnden för ny prövning. Beslut enligt socialtjänstlagen SoL, lagen om vård av unga LVU, lagen om vård av missbrukare LVM och lagen om särskilt stöd LSS överklagas till förvaltningsdomstol.

Du kan överklaga:

 • om du inte beviljas det bistånd du ansökt om  
 • om du beviljas mindre bistånd än du ansökt om
 • om du beviljas annat bistånd än du ansökt om
 • om kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd
 • om du är missnöjd med ett avgiftsbeslut

Handläggaren är skyldig att informera om hur det går till att överklaga samt hjälpa till med överklagan om du vill det. Beslut meddelas vanligtvis skriftligt. Om du fått beslutet muntligt kan du alltid begära att få beslutet skriftligt.

Upphandling

Hur man överklagar - förvaltningsbesvär

När du fått biståndsbeslutet har du tre veckor på dig att lämna in en skriftlig överklagan till socialnämnden. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

Anledningen till att överklagan ska lämnas till kommunen är att beslutsfattaren har möjlighet att ändra beslutet om det finns skäl till det. Om beslutet inte ändras av beslutsfattaren, på det sätt som du begärt, skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Luleå som kommer att pröva ärendet.

Kom ihåg vid överklagande

 • Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas till den handläggare som fattat beslutet eller skickas till Socialförvaltningen, 961 86 Boden.
 • Det ska lämnas in inom tre veckor från det du fått beslutet
 • Du ska ange vilken nämnd samt handläggare som fattat beslutet.
 • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet.
 • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med.
 • Du ska skriva vilka fel du anser det finns och hur du vill att beslutet ska vara.
 • Du kan bifoga handlingar som stödjer ditt överklagande
 • Du ska skriva under med ditt namn samt uppge personnummer, adress och telefonnummer. Om du har ett ombud med fullmakt som företräder dig kan överklagan undertecknas av ditt ombud.

Laglighetsprövning

Om ett beslut inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan det överklagas genom laglighetsprövning. Vilka beslut som kan överklagas med laglighetsprövning regleras i 10 kap 2 § kommunallagen, KL. Vid laglighetsprövning görs en prövning avseende lagligheten i det överklagade beslutet. Om beslutet är olagligt kan förvaltningsdomstolen upphäva beslutet men inte sätta ett nytt beslut. Exempel på beslut som överklagas genom laglighetsprövning är beslut om avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter

Alla invånare som är folkbokförda i kommunen har rätt att överklaga genom laglighetsprövning. Rätten att överklaga gäller oavsett om den som överklagar direkt berörs av beslutet eller inte.

Vid laglighetsprövning skickas överklagan direkt till förvaltningsrätten i Luleå, Box 849, 971 26 Luleå.

Senast uppdaterad: 2023-09-27