Medicinskt ansvariga

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som ansvarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det; att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna; och att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Ansvaret avser den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bl.a. läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet.

MAS ska upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem som ska finnas inom verksamheten. Vidare ska MAS tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten, att personalen har den kompetens som verksamheten kräver och att patienten får den vård och behandling som ordinerats av läkare.

MAS är en viktig resurs i planeringen av kommunens hälso- och sjukvård, framtagning av kommunens hälso- och sjukvårdspolicy, användningen av kommunens hälso- och sjukvårdsresurser och kompetens, upphandling av hälso- och sjukvårdsresurser, personalplanering och rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal, planering av introduktion och kompetensutveckling av personalen

MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering 

MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering och finns i kommunal verksamhet. Kommunerna tog över hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilda boendeformer vid ÄDEL-reformens införande 1992 och då beslutades att varje kommun skulle ha en MAS. Samtidigt beslutades också att en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattade rehabilitering.

MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvaret utgår från kommunens skyldighet att bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller kraven på god vård och kraven om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Uppdragen utgår från lagstadgade uppgifter beskrivna i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad: 2023-09-27