Klagomålsrutiner

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, vill vi veta det. Det är viktigt för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

För att lämna klagomål, följ stegen nedan.

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand
Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare, lärare eller mentor. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor i andra hand
Om kontakten med personalen inte leder till att problemet löst sig vänder du dig till ansvarig rektor. Rektor ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans/skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i tredje hand
Om du framfört ditt klagomål till personalen och/ eller rektorn och du anser att problemet kvarstår kan du skicka in ett skriftligt klagomål till Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. För att lämna dina synpunkter digitalt klickar du på länken längst ner på sidan. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, 961 86 Boden

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?
Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Tänk på att alla inkomna klagomål blir allmän handling. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen. Behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för skola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg, se vidare www.skolinspektionen.se.

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta rektor alternativt Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.


För att lämna ett klagomål till Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten, tryck här.

Senast uppdaterad: 2023-09-13