Kvinna står vid tavla för syntest. Ett barn ser mot tavlan.

Elevhälsan

Elevhälsans arbete är främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans personal ska även stödja barnet och elevens utveckling mot utbildningens mål. Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla barn och elever och undanröja hinder för inlärningen.

I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Elevhälsans verksamhet omfattar förskolan till och med gymnasiet. De medicinska insatserna samt skolkurator finns tillgänglig från och med förskoleklass till och med gymnasiet. Centrala elevhälsans personal ingår även i skolornas elevhälsoteam (EHT). Skolsköterska och skolkurator är lokalt placerade på skolorna. Elever, vårdnadshavare och pedagoger kan vända sig direkt till skolsköterska och skolkurator. Centrala elevhälsans specialpedagog och skolpsykolog är placerade på Centralskolan.

Skolsköterskans arbete

Skolsköterskan och skolläkaren utgör elevhälsans medicinska insats (EMI). Skolsköterskan gör återkommande hälsobesök, som genomförs i förskoleklass, årskurs fyra, sju och i årskurs ett på gymnasiet. Skolsköterskan träffar eleverna individuellt och i grupp för att samtala om hälsa och livsstil och hjälpa eleverna att göra egna aktiva val för hälsosammare levnadsvanor. Skolsköterskan följer elevernas tillväxt och utveckling och identifierar eventuella hälsoproblem relaterat till skolsituationen. Elevhälsan vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet och hjälper eleverna med enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan deltar i skolans lokala elevhälsoteam och utgör där ett stöd till rektor och skolpersonal i medicinska frågor och i många andra frågor som rör elevernas arbetsmiljö tex. trivsel, trygghet och hälsa.

Skolkuratorns arbete

Skolkuratorn har särskild kompetens inom det sociala och psykosociala området. Skolkuratorn utgör ett stöd till rektor och skolpersonal. Skolkuratorn medverkar i skolans lokala elevhälsoteam och kan där stötta i arbete som rör elevernas arbetsmiljö i frågor som rör elevens sociala och psykosociala välbefinnande, exempelvis trivsel, relationer och trygghet. Skolkuratorn är särskilt insatt i frågor gällande sociallagstiftningen och samhällets skyddsnät. Skolkuratorn gör insatser både på individuell nivå, och gruppnivå. Ett exempel på en främjande insats på gruppnivå är utbildningsinsatsen YAM (Youth Awareness of Mental health) som alla elever i åk 8 inom kommunala skolor utbildas i. Elever på gymnasiet får ta del av ett utbildningskoncept som är baserat på ACT (Acceptance and Committent Training).

Skolpsykologens arbete

Skolpsykologen bidrar med kunskap om psykisk hälsa och kunskap om lärande och utveckling. Skolpsykologen kan ge råd, stöd och konsultation och handledning gällande bland annat problematisk skolfrånvaro, problemskapande beteenden och kognitiva funktionsnedsättningar. Kompetensutvecklingsinsatser görs utifrån verksamhetens önskemål, exempelvis kring neuropsykiatri, psykisk hälsa eller lågaffektivt bemötande. Skolpsykolog utreder även elevens rätt till att mottas i särskolan.

Specialpedagogens arbete

Specialpedagog är en specialistkompetens som fungerar som ett stöd till rektor i förskolor/skolor på organisations-, grupp- och individnivå. Specialpedagogen på Centrala elevhälsan handleder, ger råd och stöd till både rektor, arbetslag och enskilda pedagoger. Specialpedagogen på Centrala elevhälsan har specialistkompetens på språk-, läs-, skriv- och matematikområdet samt syn och hörsel. Kompetensutvecklingsinsatser görs utifrån verksamhetens önskemål, exempelvis kring neuropsykiatri, psykisk hälsa eller lågaffektivt bemötande. Specialpedagoger finns även placerade lokalt på varje skola direkt under rektors ledning. Centrala elevhälsans specialpedagoger anordnar specialpedagogiska nätverksträffar för alla kommunens specialpedagoger och arbetar nära och tillsammans med förskolan/skolan i alla ärenden för att insatsen ska ge bästa effekt för barnet/eleven.

Elevhälsans professioner kan genom sina kompetenser, bidra med sina specifika kunskaper och därigenom samverka i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Syftet med en samlad elevhälsa är bland annat att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska insatser, extra anpassningar och särskilt stöd.

Senast uppdaterad: 2024-01-04