Förskolebarn på Björkungens förskola i Bodens kommun leker utomhus

För vårdnadshavare

Här hittar du som vårdnadshavare mer information om vad som gäller i våra kommunala förskolor. Du kan bland annat läsa våra riktlinjer, hitta information om avgifter och utvecklingsdagar.

Förskolans uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn. Arbetet sker i enlighet med 1998 års läroplan för förskolan. Leken, grunden för utveckling och lärande, är ett dominerande inslag i verksamheten. Vår förskolepersonal arbetar under tystnadsplikt enligt Sekretesslagen. Vid misstanke om att barn far illa har vår personal anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen.

Det här kan du förvänta dig av vår verksamhet

Arbete mot kränkande behandling

  • Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan. På Bodens förskolor är det nolltolerans.

Inflytande och delaktighet

  • Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktighet t.ex. dagliga positiva dialoger med våra anställa och delaktighet i Verksamhetsråd.
  • Föräldrar till barn i förskolan upplever att de har inflytande över verksamheten.
  • Vi erbjuder dig som vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år om ditt barn.

Livslångt lärande

  • Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande som är lustfyllt, tryggt och lärorikt. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet med en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Säker miljö

  • Barn i våra förskolor har en säker inomhus- och utomhusmiljö.

Hjälp oss att bli bättre genom att lämna dina synpunkter!

Om du anser att vi inte kunnat hålla vad vi lovat, ber vi dig att kontakta din rektor eller Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. Du kan även lämna synpunkt och/eller klagomål via våra e-tjänster. Läs mer under Klagomålsrutiner.

Senast uppdaterad: 2024-03-26