Grön lokaltrafikbuss på Medborgarplatsen

Skolskjuts

Grundskolan

Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.

Dessa kriterier måste uppfyllas:

  • Färdvägens längd måste överstiga:

     F-klass - åk 3: minst 2km

    Åk 4-6: minst 3km   

    Åk 7-9: minst 5km

  • Eleven ska gå i anvisad skola (Folkbokföringsadressen styr vilken den anvisade skolan är)
  • Eleven ska inte vistas på fritids de dagar hen åker skolskjuts

Vid val av annan skola än den som är anvisad av kommunen kan eleven ha rätt till betald skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen

För barn i förskolan finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att besörja skolskjuts men i Boden kommun har även barn i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om regler för skolskjuts i övrigt uppfylls.

Skolskjutsansökan

Skolskjutsansökan behövs inte göras om skolskjutsen avser resa mellan folkbokföringsadress och anvisad skola på grund av att färdvägens längd överskrider avståndsgränserna.

Skolskjutsansökan behövs göras om  behov av skolskjuts finns och avser resa pga växelvist boende, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev, val av annan skola eller annan omständighet.

Denna ansökan görs på boden.se. Klicka på E-tjänster och sök på Skolskjuts. Normalt tar en ansökan ca 14 dagar. Ansök dock senast sista maj för garanterad handläggning innan höstterminens start.

Gymnasieskolan

Gymnasieelever får endast elevresor om avståndet mellan hem och skola är mer än 6 km och de studerar på heltid.

Eleven får endast elevresor från folkbokföringsadress (ej vid växelvist boende).

 

För mer information om skolskjuts eller för att anmäla borttappat busskort kontakta Medborgarservice.

 

Information om lokaltrafiken läsåret 2020/2021

Vi ser en ökad risk för trängsel ombord på lokaltrafiken i samband med skolstarten.

Trängsel förväntas uppstå i högtrafik mellan klockan 07:30 – 08:30 på morgonen och mellan klockan 14:00 – 15:30 på eftermiddagen.

För att ge eleverna en möjlighet att sprida resandet har fler turer lagts in på för- och eftermiddagar på Linje 1 och 2.

Lokaltrafiken kommer fortsatt enbart att ta med lika många resenärer som ryms sittande i bussen. Vi uppmanar därför de elever som kan, att gå eller cykla till skolan istället. De elever som inte har  något annat val än att åka lokaltrafik uppmanas att välja en tidigare eller senare tur så att resenärerna sprids ut i högtrafik och inte väljer samma buss till eller från skolan. I de tidslägen där trängsel ändå uppstår uppmanas de äldre eleverna att lämna plats åt de yngre.

På- och avstigning kommer fortfarande att ske via bussens bakdörr och här gäller det också att låta avstigande resenärer kliva av först innan man själv kliver ombord på bussen.

Busskort krävs fortfarande av alla elever och det registreras i biljettmaskinen som är placerad vid framdörren.

Sammanfattningsvis

  • Gå eller cykla till skolan om du kan.
  • Undvik trängsel; om du har möjlighet välj en annan tur än du brukar till och från skolan.
  • Håll avstånd till andra både utanför och inne i bussen.
  • Är bussen full kommer inga fler resenärer att få åka med och du hänvisas att invänta nästa buss.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
Senast uppdaterad: 2021-02-02